Функции Space и Spc

Връща низ, състоящ се от указания брой интервали.

note

Функцията Spc работи точно като функцията Space.


Синтаксис:

Space (n As Long)

Spc (n As Long)

Резултат:

String

Параметри:

n: числов израз, определящ броя на интервалите в низа. Максималната разрешена стойност на n е 2 147 483 648.

Кодове за грешка:

5 Невалидно извикване на процедура

Пример:


Sub ExampleSpace
Dim sText As String, sOut As String
Dim iLen As Integer
  iLen = 10
  sText = "Las Vegas"
  sOut = sText & Space(iLen) & sText & Chr(13) &_
  sText & Space(iLen*2) & sText & Chr(13) &_
  sText & Space(iLen*4) & sText & Chr(13)
  MsgBox sOut, 0, "Информация:"
End Sub

Моля, подкрепете ни!