Функция Str

Функцията Str преобразува съдържанието на променливи в низ. Тя приема числови стойности, дати, низове и валутни стойности.

Пред положителните числа се поставя интервал. Пред отрицателните числа се поставя знак минус.

note

За числови стойности низът, връщан от функцията Str, е независим от локала. Затова при необходимост се използва точка като разделител на дробната част.


Ако като аргумент е подаден низ, той се връща без промени.

Датите се преобразуват в зависими от локала низове.

Синтаксис:


  Str (Value As Variant)
 

Резултат:

String

Параметри:

Value: произволна стойност, която да бъде преобразувана в низ.

Кодове за грешка:

5 Невалидно извикване на процедура

Пример:

По-долу следват няколко числови примера с функцията Str.


  Sub ExampleStr_1
    ' Обърнете внимание на интервала в началото на върнатите низове.
    MsgBox Str(10) ' " 10"
    MsgBox Str(10.5) ' " 10.5"
    MsgBox Str(-12345 + 1.3) ' " -12346.3"
    MsgBox Str(10000 / 3) ' " 3333.33333333333"
    ' Низовете, подадени като аргументи, се оставят непроменени.
    MsgBox Str("A123") ' "A123"
  End Sub
 

Функцията LTrim служи за премахване на интервалите в началото на връщания низ.


  Sub ExampleStr_2
    MsgBox Str(10.5) ' " 10.5"
    MsgBox LTrim(Str(10.5)) ' "10.5"
  End Sub
 

Функцията Str може да обработва и променливи от тип Date.


  Sub ExampleStr_3
    Dim aDate as Date, aTime as Date
    aDate = DateSerial(2021, 12, 20)
    aTime = TimeSerial(10, 20, 45)
    Print Str(aDate) ' "12/20/2021"
    Print Str(aTime) ' "10:20:45"
  End sub
 

Моля, подкрепете ни!