Функция Chr

Връща знака, съответстващ на зададения знаков код.

Синтаксис:

Chr(Expression As Integer)

Резултат:

String

Параметри:

Expression: числов израз, представящ валиден 8-битов код ASCII (0-255) или 16-битова стойност от Уникод. (За да се поддържат изрази с номинално отрицателен аргумент като Chr(&H8000) по съвместим назад начин, стойностите в интервала от −32768 до −1 вътрешно се съпоставят на интервала от 32768 до 65535.)

warning

Когато е включен режимът за съвместимост с VBA (OPTION VBASUPPORT 1), числовият израз Expression може да представя само валидна 8-битовa стойност от ASCII (0-255).


С функцията Chr$ можете да изпращате специални управляващи последователности към принтера или друго изходно устройство. Освен това с нея можете да вмъквате кавички в низ.

Кодове за грешка:

5 Невалидно извикване на процедура

6 Препълване, когато е включен режимът на съвместимост с VBA и стойността на израза е по-голяма от 255.

Пример:


    Sub ExampleChr
      ' Този пример вмъква кавички (ASCII код 34) в низ.
      MsgBox "Една "+ Chr$(34) + "кратка" + Chr$(34) + " разходка."
      ' В диалога се показва следното: Една "кратка" разходка.
    End Sub
  

ASC

Моля, подкрепете ни!