Функция Chr

Връща знака, съответстващ на зададения знаков код.

Синтаксис:


   Chr[$](charcode As Integer) As String
  

Резултат:

String

Параметри:

charcode: числов израз, представящ валиден 8-битов код ASCII (0-255) или 16-битова стойност от Уникод. (За да се поддържат изрази с номинално отрицателен аргумент като Chr(&H8000) по съвместим назад начин, стойностите в интервала от −32768 до −1 вътрешно се съпоставят на интервала от 32768 до 65535.)

warning

Когато е включен режимът за съвместимост с VBA (Option VBASupport 1), числовият израз charcode може да представя само валидна 8-битовa стойност от ASCII (0 – 255).


С функцията Chr$ можете да изпращате специални управляващи последователности към принтера или друго изходно устройство. Освен това с нея можете да вмъквате кавички в низ.

Кодове за грешка:

5 Невалидно извикване на процедура

6 Препълване

note

Когато е активиран режимът на съвместимост с VBA и стойността на израза е по-голяма от 255, ще възникне грешка поради препълване.


Пример:


    Sub ExampleChr
      ' Този пример вмъква кавички (ASCII код 34) в низ.
      MsgBox "Една " + Chr$(34) + "кратка" + Chr(34) + " разходка."
      ' В диалога се показва следното: Една "кратка" разходка.
      MsgBox Chr(charcode := 64) ' Знак "@"
    End Sub
  

Моля, подкрепете ни!