Преобразуване на код ASCII/ANSI в низове

Следващите функции преобразуват низове от и към код ASCII или ANSI.

Функция Asc (BASIC)

Връща стойността на първия знак от низ според кода ASCII (American Standard Code for Information Interchange, американски стандартен код за обмен на информация).

Функция Chr

Връща знака, съответстващ на зададения знаков код.

Функция Str

Функцията Str преобразува съдържанието на променливи в низ. Тя приема числови стойности, дати, низове и валутни стойности.

Пред положителните числа се поставя интервал. Пред отрицателните числа се поставя знак минус.

note

За числови стойности низът, връщан от функцията Str, е независим от локала. Затова при необходимост се използва точка като разделител на дробната част.


Ако като аргумент е подаден низ, той се връща без промени.

Датите се преобразуват в зависими от локала низове.

Функция Val

Функцията Val преобразува низ, който представя число, в числов тип данни.

note

Низът, подаван на функцията Val, е независим от локала. Това означава, че запетаите се интерпретират като разделители на хилядите, а точката се използва за разделител на дробната част.


Функция CByte

Преобразува низов или числов израз към типа Byte.

Моля, подкрепете ни!