Операции за сравняване

Операциите за сравняване сравняват два израза. Резултатът се връща като булев израз, който определя дали сравнението е True (-1) или False (0).

Синтаксис:


 result = expression1 { = | < | > | <= | >= } expression2

Параметри:

result: булева стойност, която указва резултата от сравнението (True или False).

expression1, expression2: числови стойности или низове, които да бъдат сравнени.

Операции за сравнение

= : равно на

< : по-малко

> : по-голямо

<= : по-малко или равно

>= : по-голямо или равно

<> : различно

Пример:


Sub ExampleUnequal
Dim sFile As String
Dim sRoot As String ' Главна директория за файлов вход/изход
  sRoot = "c:\"
  sFile = Dir$( sRoot ,22)
  If sFile <> "" Then
    Do
      MsgBox sFile
      sFile = Dir$
    Loop Until sFile = ""
  End If
End Sub

Моля, подкрепете ни!