Оператор Erase

Изтрива съдържанието на елементите на масиви с фиксиран размер и освобождава паметта, заета от масиви с променлив размер.

Синтаксис:

Синтаксис на Erase


 Erase array1 [, array2 [,...]]

Параметри:

array list – списък с разделител запетая от масиви, които да бъдат изтрити.

Пример:


 Sub Erase_Example
   a = Array(1,2,3) : b= Array("z","y","x") : c=Array(a,b)
   Erase a, c(Ubound(c)) ' b и c(0) не се променят
   Erase b, c(0) ' всичко се изчиства
 End Sub

Оператори Dim и ReDim

Функции Array и DimArray

Функции Lbound и Ubound

Моля, подкрепете ни!