Оператор Set

Присвоява обръщение към обект на променлива или свойство.

Синтаксис:


Set ObjectVar = Object

Параметри:

ObjectVar: променлива или свойство, което изисква обръщение към обект.

Object: обектът, който да бъде присвоен на променливата или свойството.

Nothing: присвоете на променлива обекта Nothing, за да отмените предишно присвояване.

Пример:


Sub ExampleSet
Dim oDoc As Object
    Set oDoc = ActiveWindow
    Print oDoc.Name
End Sub

Моля, подкрепете ни!