Оператор Set

Присвоява на променлива обръщение към обект.

Синтаксис:

Диаграма на оператора Set


  [Set] variable = [New] object

Параметри:

variable: променлива или свойство, което изисква обръщение към обект.

expression: изчислима комбинация от термове, например формула или свойство или метод на обект.

object: обектът, към който да бъде насочена променливата.

Nothing – присвоете Nothing на променлива, за да премахнете предишното присвояване.

note

Ключовата дума Set не е задължителна. За обекти се подразбира стойността Nothing.


Пример:


Sub ExampleSet
  Dim obj As Object
  Set obj = ThisComponent
  Print obj.Title
 
  obj = New com.sun.star.beans.PropertyValue
  With obj
    .Name = "key" : .Value = 594.34
    Print .Name, .Value
  End With
End Sub
tip

New създава UNO обект или екземпляр на модул на клас, който да бъде присвоен на променлива.


Моля, подкрепете ни!