Функции TypeName и VarType

Връща низ (TypeName) или числова стойност (VarType) с информация относно променлива.

Синтаксис:


TypeName (Variable) / VarType (Variable)

Резултат:

String; Integer

Параметри:

Variable: променливата, чийто тип да бъде определен. Може да използвате следните стойности:

Ключова дума

Наименувана константа

VarType

Тип на променливата

Boolean

11

Булева променлива

Byte

17

Променлива от тип Byte

Date

V_DATE

7

Променлива от тип дата

Currency

V_CURRENCY

6

валутна

Double

V_DOUBLE

5

Променлива за числа с плаваща запетая, двойна точност

Integer

V_INTEGER

2

Целочислена променлива

Long

V_LONG

3

Дълга целочислена променлива

Object

9

Променлива от обектен тип

Single

V_SINGLE

4

Променлива за числа с плаваща запетая, единична точност

String

V_STRING

8

Низова променлива

Variant

12

Вариантна променлива (може да съдържа всички типове, зададени от дефиницията)

Empty

V_EMPTY

0

Променливата не е инициализирана.

Null

V_NULL

1

Променливата не съдържа валидни данни.


Кодове за грешка:

5 Невалидно извикване на процедура

Пример:


Sub ExampleType
Dim iVar As Integer
Dim sVar As String
Dim siVar As Single
Dim dVar As Double
Dim bVar As Boolean
Dim lVar As Long
Dim cVar as Currency
Dim tVar as Date
 MsgBox TypeName(iVar) & " " & VarType(iVar) & Chr(13) &_
 TypeName(sVar) & " " & VarType(sVar) & Chr(13) &_
 TypeName(siVar) & " " & VarType(siVar) & Chr(13) &_
 TypeName(dVar) & " " & VarType(dVar) & Chr(13) &_
 TypeName(bVar) & " " & VarType(bVar) & Chr(13) &_
 TypeName(cVar) & " " & VarType(cVar) & Chr(13) &_
 TypeName(tVar) & " " & VarType(tVar) & Chr(13) &_
 TypeName(lVar) & " " & VarType(lVar), 0, "Някои типове в LibreOffice Basic"
End Sub

Моля, подкрепете ни!