Оператор Static

Декларира променлива или масив на ниво подпрограма (процедура или функция), така че стойностите на променливата или масива да се запазват след изход от подпрограмата. Важат и правилата за оператора Dim.

Икона Внимание

Операторът Static не може да се използва за дефиниране на масиви с променлива размер. Размерът на масивите трябва да е фиксиран.


Синтаксис:


Static VarName[(start To end)] [As VarType], VarName2[(start To end)] [As VarType], ...

Пример:


Sub ExampleStatic
Dim iCount As Integer, iResult As Integer
  For iCount = 0 To 2
    iResult = InitVar()
  Next iCount
  MsgBox iResult, 0, "Резултатът е"
End Sub
 
' Функция за инициализиране на статичната променлива
Function InitVar() As Integer
  Static iInit As Integer
  Const iMinimum As Integer = 40 ' минимален резултат на функцията
  If iInit = 0 Then ' проверка дали е инициализирана
    iInit = iMinimum
  Else
    iInit = iInit + 1
  End If
  InitVar = iInit
End Function

Моля, подкрепете ни!