Ключова дума Global

Задава размера на променлива или масив на глобално ниво (т.е. не в процедура или функция), така че променливата или масивът е валиден във всички библиотеки и модули за текущата сесия.

Синтаксис:


Global VarName[(start To end)] [As VarType][, VarName2[(start To end)] [As VarType][,...]]

Пример:


Global iGlobalVar As Integer
Sub ExampleGlobal
    iGlobalVar = iGlobalVar + 1
    MsgBox iGlobalVar
End Sub

Моля, подкрепете ни!