Оператор Public

Задава размера на променлива или масив на ниво модул (т.е. не в процедура или функция), така че променливата или масивът е валиден във всички библиотеки и модули.

Синтаксис:


Public VarName[(start To end)] [As VarType][, VarName2[(start To end)] [As VarType][,...]]

Пример:


Public iPublicVar As Integer
Sub ExamplePublic
    iPublicVar = iPublicVar + 1
    MsgBox iPublicVar
End Sub

Моля, подкрепете ни!