Функция CStr

Преобразува числова стойност в низ.

Синтаксис:


CStr (Expression)

Връщана стойност:

String

Параметри:

Expression: валиден низов или числов израз, който да бъде преобразуван.

Тип на израза и резултат от преобразуванието

Boolean :

Низ със стойност True или False.

Date :

Низ, съдържащ датата и часа.

Null :

Грешка при изпълнение.

Empty :

Низ без знаци.

Any :

Съответното число като низ.


Нулите в края на число с плаваща запетая не се включват във връщания низ.

Кодове за грешка:

5 Невалидно извикване на процедура

Пример:


Sub ExampleCSTR
Dim sVar As String
  MsgBox CDbl(1234.5678)
  MsgBox CInt(1234.5678)
  MsgBox CLng(1234.5678)
  MsgBox CSng(1234.5678)
  sVar = CStr(1234.5678)
  MsgBox sVar
End Sub

Моля, подкрепете ни!