Оператор Const

Дефинира един или повече идентификатори като константи.

Константата е променлива, която спомага за подобряване четливостта на програмата. Константите не се дефинират като променливи от определен тип, а се използват като заместители в кода. Константата може да се дефинира само веднъж и не може да се променя.

Синтаксис:

Синтаксис на Const


[Global|Private|Public] Const name = expression[, ...]

Параметри:

name: идентификатор, който следва стандартните правила за наименуване на променливи.

expression: произволен израз литерал.

Типът на данните трябва да бъде пропуснат. При зареждане на библиотека в паметта LibreOffice Basic вътрешно преобразува програмния код така, че всяко използване на дадена константа да се замества с дефинирания израз.

Обхват

По подразбиране константите се дефинират като частни в модулите и подпрограмите. Те могат да бъдат направени публични или глобални, за да се използват от всички модули, от всички библиотеки на Basic.

Спецификаторите Global, Private и Public могат да се използват само за константи на ниво модул.

Пример:


 Const EARTH = "♁" ' обхват модул
 Private Const MOON = "☾" ' обхват модул
 Public Const VENUS="♀", MARS="♂" ' общ обхват
 Global Const SUN = "☉", STAR = "☆" ' общ обхват
 
 Sub ExampleConst
   Const SUN = 3 * 1.456 / 56 ' SUN е локална
   MsgBox SUN,, MOON ' Глобалната константа SUN не се променя.
   Const Pgm = "Program", Var = 1.00
   MsgBox Pgm & " " & Var, , VENUS &" and "& MARS
 End Sub

Оператор Enum

Оператор Type

Моля, подкрепете ни!