Функция CInt

Преобразува низ или число в стойност от типа Integer.

Синтаксис:


CInt (Expression As Variant) As Integer

Резултат:

Integer

Параметри:

Expression: произволен низов или числов израз, който искате да преобразувате. За да преобразувате низов израз, числото трябва да бъде въведено като нормален текст с подразбирания числов формат от настройките за локал на LibreOffice. Например трябва да се използва точка „.“ като разделител на дробната част и запетая „,“ като разделител на хилядите (като в 123,456.78), ако локалът е с английски език.

Ако аргументът е низ, функцията отрязва водещите интервали, после се опитва да разпознае число в следващите знаци. Разпознава се следният синтаксис:

Остатъкът от низа се игнорира. Ако низът не е разпознат, т.е. когато след премахване на водещите интервали той не започва с плюс, минус, десетична цифра или "&", или когато последователността след "&O" е по-дълга от 11 знака или съдържа буквен знак, числовата стойност на израза е 0.

Ако аргументът е грешка, номерът на грешката се използва като числова стойност на израза.

Ако аргументът е дата, броят дни от 1899-12-30 (серийна дата) се използва като числова стойност на израза. Часът се представя като дробна част от един ден.

След изчисляването на числовата стойност на израза тя се закръглява до най-близкото цяло число (ако е необходимо), и ако резултатът не е между -32768 и 32767, LibreOffice Basic докладва грешка от тип препълване. В противен случай се връща резултатът.

Кодове за грешка:

5 Невалидно извикване на процедура

Пример:

Числовите изрази се показват според настройките за локал на LibreOffice:


Sub ExampleCountryConvert
  MsgBox CDbl(1234.5678) ' 1234,5678
  MsgBox CInt(1234.5678) ' 1235
  MsgBox CLng(1234+5678) ' 6912
  MsgBox CSng(1234.5678) ' 1234,567749023

  MsgBox CDbl(expression := 5678.1234) ' 5678,1234
  MsgBox CInt(expression := 5678.1234) ' 5678
  MsgBox CLng(expression := 5678+1234) ' 6912
  MsgBox CSng(expression := 5678.1234) ' 5678,123535156
End Sub

Моля, подкрепете ни!