Функция CDbl

Преобразува числов или низов израз в стойност от тип Dоuble.

Синтаксис:


CDbl (Expression As Variant) As Double

Резултат:

Double

Параметри:

Expression: произволен низов или числов израз, който искате да преобразувате. За да преобразувате низов израз, числото трябва да бъде въведено като нормален текст с подразбирания числов формат от настройките за локал на LibreOffice. Например трябва да се използва точка „.“ като разделител на дробната част и запетая „,“ като разделител на хилядите (като в 123,456.78), ако локалът е с английски език.

Кодове за грешка:

5 Невалидно извикване на процедура

Пример:

Числовите изрази се показват според настройките за локал на LibreOffice:


Sub ExampleCountryConvert
  MsgBox CDbl(1234.5678) ' 1234,5678
  MsgBox CInt(1234.5678) ' 1235
  MsgBox CLng(1234+5678) ' 6912
  MsgBox CSng(1234.5678) ' 1234,567749023

  MsgBox CDbl(expression := 5678.1234) ' 5678,1234
  MsgBox CInt(expression := 5678.1234) ' 5678
  MsgBox CLng(expression := 5678+1234) ' 6912
  MsgBox CSng(expression := 5678.1234) ' 5678,123535156
End Sub

Моля, подкрепете ни!