Функция CBool

Преобразува израз или множество изрази в булева стойност. Изразът е съставен от низове, числа и операции. Допускат се операции за сравнение, логически и аритметични операции.

Синтаксис:


 CBool (expression As Variant) As Boolean

expression може да бъде число или съвкупност от комбинирани изрази.

Резултат:

Boolean

Параметри:

expression: логически израз, математическа формула, числов израз или или съвкупност от изрази, комбинирани с операции. По време на изчисляване на израза логическите операции имат приоритет пред операциите за сравняване, които на свой ред имат приоритет пред аритметичните операции.

Аргументът expression може да бъде число или математическа формула. Когато е равен на 0, се връща False, в противен случай се връща True.

Могат да се комбинират няколко израза, като expr1 [[{operator] expr2]..]. expr1 и expr2 могат да бъдат произволни низови или числови изрази, които искате да оцените. CBool комбинира изразите и връща True или False. operator може да бъде аритметична операция, логическа операция или операция за сравнение.

Кодове за грешка:

5 Невалидно извикване на процедура

Пример:

В следващите примери функцията CBool оценява логически израз, аритметична формула и стойност, върната от функцията Instr. Функцията проверява дали знакът „a“ се среща в изречението, въведено от потребителя.


Sub ExampleCBool
  Print CBool(1 > 2 Xor 44) ' дава стойност True
  Print CBool(expression := 15 /2 - 7.5) ' извежда False, тъй като аргументът expression е равен на 0
  txt = InputBox("Моля, въведете кратко изречение:")
  ' Проверка дали знакът „a“ се среща в изречението.
  ' Вместо реда
  ' If Instr(Input, "a")<>0 Then...
  ' прилагаме функцията CBool както следва:
  If CBool(Instr(txt, "a")) Then
    MsgBox "Знакът „a“ се среща в изречението, което въведохте!"
  EndIf
End Sub

Моля, подкрепете ни!