Променливи

Следващите оператори и функции са за работа с променливи. Чрез тях можете да декларирате или дефинирате променливи, да преобразувате стойности от един тип в друг и да намирате типа на променлива.

Функция CCur

Преобразува низ или число във валутна стойност. Настройките за локал определят десетичните разделители и символите за валута.

Функция CBool

Преобразува израз или множество изрази в булева стойност. Изразът е съставен от низове, числа и операции. Допускат се операции за сравнение, логически и аритметични операции.

Функция CDate

Преобразува низов или числов израз в стойност – дата.

Функция CDec

Преобразува низ или число към десетична стойност.

Функция CDbl

Преобразува числов или низов израз в стойност от тип Dоuble.

Функция CInt

Преобразува низ или число в стойност от типа Integer.

Функция CLng

Преобразува низ или число в стойност от типа Long Integer.

Оператор Const

Дефинира един или повече идентификатори като константи.

Функция CSng

Преобразува низ или число в стойност от типа Single.

Функция CStr

Преобразува числова стойност в низ.

Функция CVar

Преобразува низ или число към стойност от тип Variant.

Функция CVErr

Преобразува низ или число към стойност от типa вариант, подтип „Error“.

Оператор DefBool

Операторът DefBool установява подразбиран тип данни според диапазон от букви в случай, че не е зададена ключова дума или знак за деклариране на тип.

Оператор DefCur

Ако не е указан знак или ключова дума за деклариране на тип, операторът DefCur задава подразбирания тип на променливите в съответствие с диапазон от букви.

Оператор DefDate

Операторът DefDate установява подразбиран тип данни според диапазон от букви в случай, че не е зададена ключова дума или знак за деклариране на тип.

Оператор DefDbl

Операторът DefLng установява подразбиран тип данни според диапазон от букви в случай, че не е зададена ключова дума или знак за деклариране на тип.

Оператор DefErr

Операторът DefErr установява подразбиран тип данни според диапазон от букви в случай, че не е зададена ключова дума или знак за деклариране на тип.

Оператор DefInt

Операторът DefLng установява подразбиран тип данни според диапазон от букви в случай, че не е зададена ключова дума или знак за деклариране на тип.

Оператор DefLng

Операторът DefLng установява подразбиран тип данни според диапазон от букви в случай, че не е зададена ключова дума или знак за деклариране на тип.

Оператор DefObj

Операторът DefLng установява подразбиран тип данни според диапазон от букви в случай, че не е зададена ключова дума или знак за деклариране на тип.

Оператор DefSng

Операторът DefSng установява подразбиран тип данни според диапазон от букви в случай, че не е зададена ключова дума или знак за деклариране на тип.

Оператор DefStr

Операторът DefStr установява подразбиран тип данни според диапазон от букви в случай, че не е зададена ключова дума или знак за деклариране на тип.

Оператор DefVar

Операторът DefLng установява подразбиран тип данни според диапазон от букви в случай, че не е зададена ключова дума или знак за деклариране на тип.

Оператор Dim

Декларира променливи или масиви.

Оператор ReDim

Декларира или предефинира променливи или масиви.

Оператор Type

Служи за дефиниране на структури от данни, несвързани с UNO.

Функция IsArray

Определя дали променливата е масив.

Функция IsDate

Проверява дали стойността на низов или числов израз може да се преобразува до типа Date.

Функция IsEmpty

Проверява дали променлива от типа Variant съдържа празна стойност (Empty). Тя показва, че променливата не е инициализирана.

Функция IsError

Проверява дали променливата съдържа стойност за грешка.

Функция IsNull

Проверява дали променлива от тип Variant съдържа специалната стойност Null, която означава, че променливата не съдържа данни.

Функция IsNumeric

Проверява дали изразът е число. Ако стойността е число, функцията връща True, в противен случай – False.

Функция IsObject

Проверява дали променливата съдържа обект или данни от примитивен тип като дата, число или текст. Функцията връща True, ако променливата съдържа обект, и False в противен случай.

Функция LBound

Връща долната граница на масив.

Функция UBound

Връща горната граница на масив.

Оператор Let

Присвоява стойност на променлива.

Функция Array

Връща стойност от тип Variant, която представлява масив.

Функция DimArray

Връща масив от тип Variant.

Оператор Erase

Изтрива съдържанието на елементите на масиви с фиксиран размер и освобождава паметта, заета от масиви с променлив размер.

Оператор Option Base

Дефинира подразбираната долната граница за масиви като 0 или 1.

Оператор Option Explicit

Указва, че всяка променлива в кода на програмата трябва да е явно обявена с оператора Dim.

Оператор Public

Задава размера на променлива или масив на ниво модул (т.е. не в процедура или функция), така че променливата или масивът е валиден във всички библиотеки и модули.

Ключова дума Global

Задава размера на променлива или масив на глобално ниво (т.е. не в процедура или функция), така че променливата или масивът е валиден във всички библиотеки и модули за текущата сесия.

Оператор Static

Декларира променлива или масив на ниво подпрограма (процедура или функция), така че стойностите на променливата или масива да се запазват след изход от подпрограмата. Важат и правилата за оператора Dim.

Функции TypeName и VarType

Връща числова стойност, която съдържа информация за типа на променлива.

Оператор Set

Присвоява на променлива обръщение към обект.

Функция FindObject

Позволява обект да бъде адресиран по време на изпълнение като параметър – низ посредством името му.

Функция FindPropertyObject

Позволява обект да бъде адресиран по време на изпълнение като параметър – низ посредством името му.

Optional (в оператор Function)

Позволява ви да дефинирате предавани на функцията параметри като незадължителни.

Функция IsMissing

Проверява дали функция е извикана с незадължителен параметър.

Функция HasUnoInterfaces

Проверява дали Uno обект на Basic съдържа определени интерфейси на Uno.

Функция EqualUnoObjects

Връща True, ако двете зададени променливи на Basic представят един и същ екземпляр на обект на Uno.

Функция IsUnoStruct

Връща True, ако даденият обект е структура на Uno.

Моля, подкрепете ни!