Оператор Type

Служи за дефиниране на структури от данни, несвързани с UNO.

Структурата, дефинирана с Type, представлява подредена съвкупност от полета с данни, с която може да се работи като с едно цяло.

Синтаксис:

Диаграма на оператора Type


     Type struct_name
       DataField1 As TypeName1
       DataField2 As TypeName2
       (...)
     End Type ' struct_name
   
фрагмент array

фрагмент „масив“


   ( [[start To] end], .. )
  
Параметри

start: долна граница на размерността.

end: горна граница на размерността.

Ако масивът е с няколко измерения, те се разделят със запетая (,).

фрагмент typename

фрагмент „примитивни типове данни“


   {Boolean|Byte|Currency|Date|Double|Integer|Long|Object|Single|String|Variant}
  
note

Разширените типове като структури на оператора Type, UNO обекти или обекти от тип ClassModule са валидни имена на типове.


фрагмент char

знаци за деклариране на тип


   { % | & | ! | # | $ | @ }
  
note

Обхватът на дефинирана с Type структура е този на модула, на който принадлежи тя.


Пример:


     Type Customer
       Name1 As String
       City As String
     End Type ' Customer structure
     Sub setCustomer
       Dim oCustomer as New Customer
       oCustomer.Name1 = "The Document Foundation"
       oCustomer.City = "Berlin"
     End Sub
   
tip

Чрез дефиниции с оператора Type могат да се създават изброени типове. Този механизъм е илюстриран в Извикване на скриптове на Python от Basic.


Моля, подкрепете ни!