Оператор Exit

Приключва изпълнението на Do...Loop, For...Next, функция, свойство или подпрограма.

Синтаксис:


Exit Do, Exit For, Exit Function, Exit Property, Exit Sub

Параметри:

Exit Do

Валиден е само за напускане на цикъла в оператор Do…Loop. Изпълнението на програмата продължава от оператора след Loop. Ако операторите Do…Loop са вложени, управлението се предава на следващото по-външно ниво.

Exit For

Валиден е само за напускане на цикъла в оператор Do…Next. Изпълнението на програмата продължава от оператора след Loop. Ако операторите Do…Next са вложени, управлението се предава на следващото по-външно ниво.

Exit Function

Прекратява незабавно изпълнението на процедурата Function. Изпълнението на програмата продължава от оператора след извикването на Function.

Exit Property

Прекратява незабавно изпълнението на процедурата Property. Изпълнението на програмата продължава от оператора след извикването на Property.

Exit Sub

Предизвиква незабавен изход от процедурата Sub. Изпълнението на програмата продължава от оператора, непосредствено следващ извикването на Sub.

Икона Бележка

Операторът Exit не обозначава края на структура и не трябва да се бърка с End.


Пример:


Sub ExampleExit
Dim sReturn As String
Dim sListArray(10) As String
Dim siStep As Single
  For siStep = 0 To 10 ' Запълваме масива с тестови данни
    sListArray(siStep) = chr(siStep + 65)
    MsgBox sListArray(siStep)
  Next siStep
  sReturn = LinSearch(sListArray(), "B")
  Print sReturn
End Sub
 
Function LinSearch( sList(), sItem As String ) As Integer
Dim iCount As Integer
' LinSearch претърсва TextArray:sList() за TextEntry:
' Връща индекса на елемента или 0 (Null)
  For iCount=1 To Ubound( sList() )
    If sList( iCount ) = sItem Then
      Exit For ' sItem е намерен
    End If
  Next iCount
  If iCount = Ubound( sList() ) Then iCount = 0
  LinSearch = iCount
End Function

Моля, подкрепете ни!