Оператор Function

Дефинира подпрограма, която може да бъде използвана като израз, определяйки и типа на връщаната стойност.

Синтаксис

виж Параметри

Параметри:

Синтаксис

Function Name[(VarName1 [As Type][, VarName2 [As Type][,...]]]) [As Type]

операторен блок

[Exit Function]

операторен блок

End Function

Параметър

Name: името на подпрограмата, която връща описаната стойност.

VarName: параметър, който се подава на подпрограмата.

Type: ключова дума за обявяване на тип.

Пример:


Sub ExampleExit
Dim sReturn As String
Dim sListArray(10) As String
Dim siStep As Single
  For siStep = 0 To 10 ' Запълваме масива с тестови данни
    sListArray(siStep) = chr$(siStep + 65)
    MsgBox sListArray(siStep)
  Next siStep
  sReturn = LinSearch(sListArray(), "B")
  Print sReturn
End Sub
 
Function LinSearch( sList(), sItem As String ) As Integer
Dim iCount As Integer
' Linsearch претърсва TextArray:sList() за TextEntry:
' Връщаната стойност е индексът на елемента или 0 (Null)
  For iCount=1 To Ubound( sList() )
    If sList( iCount ) = sItem Then
      Exit For ' sItem е намерен
    End If
  Next iCount
  If iCount = Ubound( sList() ) Then iCount = 0
  LinSearch = iCount
End Function

Моля, подкрепете ни!