Оператор Declare

Декларира и дефинира подпрограма в DLL файл, която искате да се изпълнява от LibreOffice Basic.

Вижте също: FreeLibrary

Синтаксис:


Declare {Sub | Function} Name Lib "Libname" [Alias "Aliasname"] [Parameters] [As Type]

Параметри:

Name: име, различно от дефинираното в DLL файла – служи за извикване на подпрограмата от LibreOffice Basic.

Aliasname: име на подпрограмата както е дефинирано в DLL файла.

Libname: файлово или системно име на DLL файл. Библиотеката се зарежда автоматично при първото използване на функцията.

Parameters: списък от параметри, които ще се подават на подпрограмата при извикването й. Типовете и броят им зависят от изпълняваната подпрограма.

Type: определя типа на стойността, връщана от подпрограмата. Можете да пропуснете този параметър, ако след името има знак за деклариране на тип.

Икона Внимание

За да предадете параметър на подпрограма като стойност вместо по адрес, той трябва да бъде обозначен с ключовата дума ByVal.


Пример:


Declare Sub MyMessageBeep Lib "user32.dll" Alias "MessageBeep" ( Long )
Sub ExampleDeclare
Dim lValue As Long
    lValue = 5000
    MyMessageBeep( lValue )
    FreeLibrary("user32.dll" )
End Sub

Моля, подкрепете ни!