Функция Choose

Връща избрана стойност от списък с аргументи.

Синтаксис:


  Choose (Index As Integer, Expression1[, Expression2, ... [, Expression_n]]) As Variant

Резултат:

Variant. Стойност, получена на базата на параметъра Index.

Параметри:

Index: произволен числов израз, закръглен до цяло число. Index приема целочислени стойности, започващи от 1, които показват кой от възможните избори да бъде върнат.

Expression1, Expression2, …, Expression_n: изрази, представящи всеки от възможните избори.

Функцията Choose връща стойност от списъка с изрази според индексната стойност. Ако Index = 1, функцията връща първия израз в списъка, ако Index = 2, се връща вторият израз и т.н.

Ако индексната стойност е по-малка от 1 или по-голяма от броя на изброените изрази, функцията връща стойност Null.

Когато са пропуснати параметри, възниква грешка #5. Ако Index е равен на Null, възниква грешка #13.

Кодове за грешка:

5 Невалидно извикване на процедура

13 Несъответствие на типовете

Пример:

В следващия пример функцията Choose е използвана за избиране на низ измежду няколко низа, образуващи меню:


Sub ExampleChoose
    Print ChooseMenu(2) ' "Save Format"
    MsgBox Choose(index :=  -5, 9, "Basic", PI) ' Null
    MsgBox Choose(index := 3.14, 9, "Basic", PI) ' PI
End Sub
 
Function ChooseMenu(Index As Integer)
    ChooseMenu = Choose(Index, "Quick Format", "Save Format", "System Format")
End Function

Моля, подкрепете ни!