Оператори On...GoSub и On...GoTo

Извършва преход към един от няколко зададени реда от програмния код според стойността на числов израз.

Синтаксис:

Синтаксис на On GoSub/GoTo


On expression GoSub Label1[, Label2[, Label3[,...]]]
On expression GoTo Label1[, Label2[, Label3[,...]]]

Параметри:

expression: числов израз със стойност между 0 и 255, който определя към кой ред да се извърши преход. Ако expression е 0, операторът не се изпълнява. Ако expression е по-голям от 0, управлението преминава към етикета, чиято позиция съответства на стойността (1 = първи етикет; 2 = втори етикет).

label: ред местоназначение според структурата на GoTo или GoSub.

Икона Бележка

Важат правилата за GoTo или GoSub.


Пример:


Sub ExampleOnGosub
Dim iVar As Integer
Dim sVar As String
  iVar = 2
  sVar =""
  On iVar GoSub Sub1, Sub2
  On iVar GoTo Line1, Line2
  Exit Sub
Sub1:
  sVar =sVar & " From Sub 1 to " : Return
Sub2:
  sVar = sVar & " From Sub 2 to " : Return
Line1:
  sVar = sVar & " Label 1" : GoTo Ende
Line2:
  sVar = sVar & " Label 2"
Ende:
  MsgBox sVar,0,"On...GoSub"
End Sub

Моля, подкрепете ни!