Оператор GoTo

Продължава изпълнението на програма в блок Sub или Function, от реда, указан чрез етикет.

Синтаксис:


GoTo label[:]

Параметри:

label: идентификатор на ред, който показва къде да се продължи изпълнението. Обхватът на етикета съвпада с този на подпрограмата, към която принадлежи.

Чрез оператора GoTo можете да укажете на LibreOffice Basic да продължи изпълнението на програмата на друго място в текущата процедура. Позицията трябва да е обозначена с етикет. За да зададете етикет, напишете име и го завършете с двоеточие (":").

Икона Внимание

С оператор GoTo не можете да извършите преход навън от блок Sub или Function.


Пример:


  Sub/Function
    ' операторен блок
    GoTo Label1
  Label2:
    ' операторен блок
    Exit Sub/Function
  Label1:
    ' операторен блок
    GoTo Label2
  End Sub/Function

Моля, подкрепете ни!