Оператор GoSub...Return

Извиква подпрограма, зададена с етикет във вътрешността на блок Sub или Function. Операторите, следващи етикета, се изпълняват до следващия оператор Return. След това изпълнението продължава с оператора, следващ GoSub.

Синтаксис:


GoSub label[:]

Параметри:

label: идентификатор на ред, който показва къде да се продължи изпълнението. Обхватът на етикета съвпада с този на подпрограмата, към която принадлежи.

Операторът GoSub извиква локална подпрограма, зададена с етикет в рамките на процедура или функция. Името на етикета трябва да завършва с двоеточие (":").


 Sub/Function foo
   ' оператори
   GoSub label
   ' оператори
   Exit Sub/Function
 label:
   ' оператори
   Return
 End Sub/Function
Икона Внимание

Ако изпълнението стигне до оператор Return, който не е предшестван от GoSub, LibreOffice Basic показва съобщение за грешка. Използвайте Exit Sub или Exit Function, за да гарантирате, че изпълнението ще напусне процедурата или функцията преди следващия оператор Return.


Следващият пример илюстрира употребата на GoSub и Return. Чрез двукратно изпълняване на част от кода програмата изчислява квадратния корен на две числа, въведени от потребителя.

Пример:


Sub ExampleGoSub
Dim iInputa As Single
Dim iInputb As Single
Dim iInputc As Single
  iInputa = Int(InputBox("Въведете първото число: ", "Въвеждане"))
  iInputb = Int(InputBox("Въведете второто число: ", "Въвеждане"))
  iInputc=iInputa
  GoSub SquareRoot
  Print "Квадратният корен на"; iInputa; " е "; iInputc
  iInputc=iInputb
  GoSub SquareRoot
  Print "Квадратният корен на "; iInputb; " е "; iInputc
  Exit Sub
SquareRoot:
  iInputc=sqr(iInputc)
  Return
End Sub

Моля, подкрепете ни!