Оператор GoSub...Return

Извиква подпрограма, зададена с етикет на процедура или функция. Операторите, следващи етикета, се изпълняват до следващия оператор Return. След това изпълнението продължава с оператора, следващ GoSub.

Синтаксис:


виж Параметри

Параметри:

Sub/Function

операторен блок

Надпис

операторен блок

GoSub Етикет

Exit Sub/Function

Етикет:

операторен блок

Return

End Sub/Function

Операторът GoSub извиква локална подпрограма, зададена с етикет в рамките на процедура или функция. Името на етикета трябва да завършва с двоеточие (":").

Икона Внимание

Ако изпълнението стигне до оператор Return, който не е предшестван от GoSub, LibreOffice Basic показва съобщение за грешка. Използвайте Exit Sub или Exit Function, за да гарантирате, че изпълнението ще напусне процедурата или функцията преди следващия оператор Return.


Следващият пример илюстрира употребата на GoSub и Return. Чрез двукратно изпълняване на част от кода програмата изчислява квадратния корен на две числа, въведени от потребителя.

Пример:


Sub ExampleGoSub
Dim iInputa As Single
Dim iInputb As Single
Dim iInputc As Single
  iInputa = Int(InputBox("Въведете първото число: ", "Въвеждане"))
  iInputb = Int(InputBox("Въведете второто число: ", "Въвеждане"))
  iInputc=iInputa
  GoSub SquareRoot
  Print "Квадратният корен на"; iInputa; " е "; iInputc
  iInputc=iInputb
  GoSub SquareRoot
  Print "Квадратният корен на "; iInputb; " е "; iInputc
  Exit Sub
SquareRoot:
  iInputc=sqr(iInputc)
  Return
End Sub

Моля, подкрепете ни!