Преходи

Следващите оператори служат за организиране на преходи.

Оператор GoSub...Return

Извиква подпрограма, зададена с етикет във вътрешността на блок Sub или Function. Операторите, следващи етикета, се изпълняват до следващия оператор Return. След това изпълнението продължава с оператора, следващ GoSub.

Оператор GoTo

Продължава изпълнението на програма в блок Sub или Function, от реда, указан чрез етикет.

Оператори On...GoSub и On...GoTo

Извършва преход към един от няколко зададени реда от програмния код според стойността на числов израз.

Моля, подкрепете ни!