Оператор While...Wend

Когато изпълнението на програмата стигне до оператор While, условието се проверява. Ако има стойност False, изпълнението продължава директно след оператора Wend. Ако условието има стойност True, цикълът се изпълнява до Wend, след което управлението се връща на оператора While. Ако условието още е True, цикълът се изпълнява отново.

За разлика от оператора Do…Loop, цикълът While…Wend не може да бъде прекъснат с Exit. Никога не прекъсвайте цикъл While…Wend с GoTo, тъй като това може да предизвика грешка по време на изпълнение.

Циклите Do…Loop са по-гъвкави от While…Wend.

Синтаксис:


While условие [оператор] Wend

Пример:


 Sub ExampleWhileWend
 Dim stext As String
 Dim iRun As Integer
   sText = "Това е къс текст"
   iRun = 1
   While iRun < Len(sText)
     If Mid(sText, iRun, 1) <> " " Then Mid(sText, iRun, 1, Chr(1 + Asc(Mid(sText, iRun, 1)))
     iRun = iRun + 1
   Wend
   MsgBox sText, 0, "Кодиран текст"
 End Sub

Моля, подкрепете ни!