Оператор Do...Loop

Повтаря операторите между Do и Loop, докато условието има стойност True или до момента, когато стойността му стане True.

Синтаксис:

Оператор Do


 Do {While | Until} condition = True
 ' Do While: операторният блок се повтаря, докато условието е изпълнено
 ' Do Until: операторният блок се повтаря, докато условието не е изпълнено
   statements
   [Exit Do]
   statements
 Loop

Оператор Do...Loop


 Do
   statements
   [Exit Do]
   statements
 ' Loop While: операторният блок се повтаря, докато условието е изпълнено
 ' Loop Until: операторният блок се повтаря, докато условието не е изпълнено
 Loop {While | Until} condition = True

Параметри:

Операторът Do…Loop изпълнява цикъл, който трае докато определено условие продължава да има – или да няма – стойност True. Условието за изход от цикъла трябва да бъде въведено след оператора Do или Loop. Горните примери са валидни комбинации.

condition: сравнение, числов израз или израз на Basic, който дава резултат True или False.

statements: оператори, които искате да се повтарят, докато условието има – или няма – стойност True.

За да завършите цикъла безусловно, използвайте оператора Exit Do. Можете да го поставите където и да е в оператор DoLoop. Освен това можете да дефинирате условие за изход със структура If…Then както следва:


 Do...
   statements
   If condition = True Then Exit Do
   statements
 Loop...

Пример:


Sub ExampleDoLoop
  Dim sFile As String
  Dim sPath As String
  sPath = "c:\"
  sFile = Dir$( sPath ,22)
  If sFile <> "" Then
    Do
      MsgBox sFile
      sFile = Dir$
    Loop Until sFile = ""
  End If
End Sub

Оператори For, Select Case и While

Функции Iif и Switch

Моля, подкрепете ни!