Функция IIf

Връща един от два възможни резултата според логическата стойност на оценяван израз.

Синтаксис:


IIf (Expression, ExpressionTrue, ExpressionFalse)

Параметри:

Expression: израз – условие. Ако стойността му е True, функцията връща резултата от изчисляването на ExpressionTrue, в противен случай – от това на ExpressionFalse.

ExpressionTrue, ExpressionFalse: изрази, една от чиито стойности ще бъде върната според резултата от оценката на логическото условие.

note

IIf изчислява и ExpressionTrue, и ExpressionFalse, въпреки че връща само едното от двете. Ако един от изразите предизвика грешка, функцията връща грешката. Например, не използвайте IIF, за да избегнете възможен резултат деление на нула.


Кодове за грешка:

5 Невалидно извикване на процедура

Пример:


REM Връща максимума на 3 стойности
Function Max (A As Double, B As Double, C, As Double) As Double
    Max = IIf( A >= B, A, B)
    Max = IIf( C >= Max, C, Max)
End Function
REM Неправилна употреба на функцията IIf
Function Inverse(A As Double) As Double
    Inverse = IIf( A = 0, 0, 1/A )
End Function

Оператори If и Select Case

Функция Switch

Моля, подкрепете ни!