Оператор Select...Case

Изпълнява един или повече операторни блока според стойността на израз.

Синтаксис:


Select Case condition Case expression Statement Block [Case expression2 Statement Block][Case Else] Statement Block End Select

Параметри:

Условие: израз, който определя дали ще се изпълни операторният блок, следващ съответната клауза Case.

Израз: израз, съвместим с типа на израза „Условие“. Операторният блок, следващ клаузата Case, се изпълнява, ако Условие отговаря на Израз.

Пример:


Sub ExampleRandomSelect
Dim iVar As Integer
  iVar = Int((15 * Rnd) -2)
  Select Case iVar
    Case 1 To 5
      Print "Число от 1 до 5"
    Case 6, 7, 8
      Print "Число от 6 до 8"
    Case 8 To 10
      Print "По-голямо от 8"
    Case Else
      Print "Извън диапазона от 1 до 10"
  End Select
End Sub

Моля, подкрепете ни!