Оператор If...Then...Else

Определя един или повече операторни блока, които да се изпълнят само ако дадено условие има стойност True.

Синтаксис:

Оператор If...EndIf

Фрагмент ElseIf

Фрагмент Else


 If condition Then 
   statements
 [{ElseIf|Else If} expression Then
   statements]
 [Else 
   statements]
 {EndIf|End If}

Вместо Else If можете да пишете ElseIf, а вместо End IfEndIf.

tip

Когато се използват блокове от по един оператор, операторите If могат да се скъсяват до един ред. If condition Then statement [Else statement]

Параметри:

Операторът If…Then изпълнява блокове от програмата в зависимост от дадено условие. Когато LibreOffice Basic срещне оператор If, се проверява условието му. Ако то е удовлетворено (True), се изпълняват всички оператори до следващия оператор Else или ElseIf. В противен случай (при стойност False) и ако има оператор ElseIf, LibreOffice Basic проверява следващото условие и изпълнява следващите оператори, ако то има стойност True. Ако стойността е False, изпълнението продължава със следващия оператор ElseIf или Else. Операторите, следващи Else, се изпълняват само ако никое от проверените условия няма стойност True. След като са проверени всички условия и са изпълнени съответните оператори, изпълнението на програмата продължава с оператора след EndIf.

Можете да влагате операторите If…Then един в друг.

Операторите Else и ElseIf не са задължителни.

Икона Внимание

Чрез операторите GoTo и GoSub можете да организирате преход навън от блок If…Then, но не и преход отвън към вътрешността на структура If…Then.


Пример:

Следващият пример ви позволява да въведете крайната дата на срока на годност на продукт и определя дали срокът е изтекъл.


Sub ExampleIfThenDate
  Dim sDate As String
  Dim sToday As String
  sDate = InputBox("Въведете датата на изтичане на срока (ММ.ДД.ГГГГ)")
  sDate = Right$(sDate, 4) + Mid$(sDate, 4, 2) + Left$(sDate, 2)
  sToday = Date$
  sToday = Right$(sToday, 4)+ Mid$(sToday, 4, 2) + Left$(sToday, 2)
  If sDate < sToday Then
    MsgBox "Срокът е изтекъл."
  ElseIf sDate > sToday Then
    MsgBox "Срокът още не е изтекъл."
  Else
    MsgBox "Срокът изтича днес"
  End If
End Sub

Оператор Select Case

Функции Iif и Switch

Моля, подкрепете ни!