Функция Abs

Връща абсолютната стойност на числов израз.

Синтаксис:


Abs (Number)

Връщана стойност:

Double

Параметри:

Number: числов израз, чиято абсолютна стойност искате да намерите. Положителните числа и 0 не се променят, а отрицателните се превръщат в положителни.

В следващия пример функцията Abs се използва за изчисляване на разликата между двете стойности. Редът на въвеждането не е от значение.

Кодове за грешка:

5 Невалидно извикване на процедура

Пример:


Sub ExampleDifference
Dim siW1 As Single
Dim siW2 As Single
    siW1 = Int(InputBox("Моля, въведете първото количество","Входна стойност"))
    siW2 = Int(InputBox("Моля, въведете второто количество","Входна стойност"))
    Print "Разликата е "; Abs(siW1 - siW2)
End Sub

Моля, подкрепете ни!