Функция Rnd

Връща случайно число между 0 и 1.

Синтаксис:


Rnd [(Expression)]

Връщана стойност:

Double

Параметри:

Expression: няма ефект; ако е подаден, се игнорира.

Функцията Rnd връща равномерно разпределени десетични дроби от 0 (включително) до 1 (без самото 1). Тя използва генератора на случайни числа Mersenne Twister 19937. За генериране на случайни цели числа в даден интервал използвайте формула като в долния пример. Ако е необходима предсказуема поредица от числа, предварително може да се използва операторът Randomize.

Кодове за грешка:

5 Невалидно извикване на процедура

Пример:


Sub ExampleRandomSelect
Dim iVar As Integer
  iVar = Int((15 * Rnd) -2)
  Select Case iVar
    Case 1 To 5
      Print "Число от 1 до 5"
    Case 6, 7, 8
      Print "Число от 6 до 8"
    Case Is > 8 And iVar < 11
      Print "По-голямо от 8"
    Case Else
      Print "Извън диапазона от 1 до 10"
  End Select
End Sub

Моля, подкрепете ни!