Оператор Randomize

Инициализира генератора на случайни числа, използван от функцията Rnd.

Синтаксис:


Randomize [Number]

Параметри:

Number: произволна целочислена стойност. Използва се като зародиш за инициализиране генератора на случайни числа. Еднакви зародишни стойности пораждат еднакви поредици от случайни числа във функцията Rnd. Ако параметърът бъде пропуснат, операторът Randomize се игнорира.

Икона Бележка

Ако не се изисква предсказуема поредица от числа, операторът Randomize не е необходим, защото генераторът на случайни числа ще бъде инициализиран автоматично при първа употреба – ще се използва предоставен от системата генератор на случайни числа, който поражда равномерно разпределени, недетерминистични случайни числа. Ако в системата не е налице такъв генератор, за зародиш ще се използва системният час.


Операторът Randomize въздейства само върху функцията Rnd в BASIC. Той не влияе върху други генератори на случайни числа (например функцията RAND() в Calc и пр.).

Кодове за грешка:

5 Невалидно извикване на процедура

Пример:


Sub ExampleRandomize
Dim iCount As Integer, iVar As Integer, sText As String
Dim iSpectral(10) As Integer
  Randomize 2^14-1
  For iCount = 1 To 1000
  iVar = Int(10 * Rnd) ' Диапазон от 0 до 9
    iSpectral(iVar) = iSpectral(iVar) +1
  Next iCount
  sText = " | "
  For iCount = 0 To 9
    sText = sText & iSpectral(iCount) & " | "
  Next iCount
  MsgBox sText, 0, "Спектрално разпределение"
End Sub

Моля, подкрепете ни!