Функция Log (BASIC)

Връща натуралния логаритъм на число.

Синтаксис:


Log (Number)

Резултат:

Double

Параметри:

Number: числов израз, чийто натурален логаритъм искате да изчислите.

Натуралният логаритъм е логаритъм с основа e. Това е константа с приближителна стойност 2,718282…

Можете да пресмятате логаритми с всякаква основа n за всяко число x, като разделите натуралния логаритъм на x на натуралния логаритъм на n, както следва:

Logn(x) = Log(x) / Log(n)

Кодове за грешка:

5 Невалидно извикване на процедура

Пример:


Sub ExampleLogExp
Dim a As Double
Dim Const b1=12.345e12
Dim Const b2=1.345e34
    a=Exp( Log(b1)+Log(b2) )
    MsgBox "" & a & Chr(13) & (b1 * b2), 0, "Умножение чрез логаритъм"
End Sub

Моля, подкрепете ни!