Функция Tan

Намира тангенса на ъгъл, зададен в радиани.

Функцията Tan изчислява съотношението между дължините на срещулежащия и прилежащия катет на дадения ъгъл в правоъгълен триъгълник.

Tan(α) = срещулежащ катет / прилежащ катет

Синтаксис:


Tan (Number As Double) As Double

Резултат:

Double

Параметри:

Number: числов израз – ъгъл в радиани, чийто тангенс искате да намерите.

За да превърнете градусите в радиани, умножете по Pi/180. За да превърнете радианите в градуси, умножете по 180/Pi.

градуси = (радиани * 180) / Pi

радиани = (градуси * Pi) / 180

Pi (π) е приблизително 3,14159.

Кодове за грешка:

5 Невалидно извикване на процедура

Пример:


' Този пример позволява въвеждане на срещулежащия катет
' и ъгъл в градуси, за да се изчисли дължината на прилежащия катет.
Sub ExampleTangens
' Pi = 3.1415926 е предварително дефинирана променлива
Dim d1 As Double
Dim dAlpha As Double
    d1 = InputBox("Въведете дължината на срещулежащия катет: ", "Срещулежащ катет")
    dAlpha = InputBox("Въведете ъгъла в градуси: ", "Ъгъл")
    Print "Дължината на прилежащия катет на ъгъла е "; (d1 / Tan(dAlpha * Pi / 180))
End Sub

Моля, подкрепете ни!