Функция Atn

Тригонометрична функция, която връща аркустангенса на стойността на числов израз. Резултатът е между -Pi/2 и +Pi/2.

Аркустангенсът е обратна функция на тангенса. Функцията Atn намира ъгъл в радиани по неговия тангенс. Тя също така може да намери ъгъл по съотношението на срещуположния и прилежащия катет на ъгъла в правоъгълен триъгълник.

Atn(срещулежащ катет / прилежащ катет) = ъгъл

Синтаксис:


    Atn (Number As Double) As Double
  

Резултат:

Double

Параметри:

Number: числов израз, представляващ съотношението между два катета на правоъгълен триъгълник. Функцията Atn връща съответния ъгъл в радиани (аркустангенс).

За да преобразувате от радиани към градуси, умножете радианите по 180/π.

degrees = (radians * 180) / Pi

radians = (degrees * Pi) / 180

Тук Pi е отношението между дължината и диаметъра на окръжност, константа със закръглена стойност 3,14159. Pi е математическа константа на Basic.

Кодове за грешка:

5 Невалидно извикване на процедура

Пример:


    ' Изчисление за правоъгълен триъгълник
    ' Намираме ъгъла по тангенса му:
    Sub ExampleAtn
    ' Pi е дефинирана константа с приблизителна стойност 3,14159
    Dim d1 As Double
    Dim d2 As Double
      d1 = InputBox("Въведете дължината на прилежащия катет: ", "Прилежащ катет")
      d2 = InputBox("Въведете дължината на срещулежащия катет: ", "Срещулежащ катет")
      Print "Ъгълът е "; (atn(d2 / d1) * 180 / Pi); " градуса"
    End Sub
  

Моля, подкрепете ни!