Числови функции

Следват числовите функции за извършване на изчисления. Математическите и булевите (логически) операции са описани в отделен раздел. Функциите се различават от операциите по това, че приемат аргументи и връщат резултат, а операциите формират резултата чрез комбиниране на два числови израза.

Тригонометрични функции

Следните тригонометрични функции се поддържат в LibreOffice Basic.

Експоненциални и логаритмични функции

LibreOffice Basic поддържа следните експоненциални и логаритмични функции.

Генериране на случайни числа

Следващите оператори и функции генерират случайни числа.

Изчисляване на квадратен корен

Тази функция служи за изчисляване на квадратен корен.

Цели и дробни числа

Функции за закръгляване на стойности до цели числа и извличане дробната част на стойност.

Абсолютни стойности

Тази функция връща абсолютни стойности.

Знаци на стойности

Тази функция връща алгебричния знак на стойността на числов израз.

Преобразуване на числа

Следващите функции преобразуват числа от една бройна система в друга.

Моля, подкрепете ни!