Операция Mod

Операцията MOD приема два числови израза и връща остатъка от делението им.

Например, резултатът от 21 MOD 6 е 3, защото остатъкът при деление на 21 на 6 е 3.

Ако на операцията MOD се подадат стойности, които не са целочислени, и двата операнда се закръгляват до най-близките цели числа. Следователно стойността, връщана от MOD, винаги ще е цяло число.

Например, изразът 16.4 MOD 5.9 се изчислява, както следва:

 1. Стойността 16,4 се закръглява до 16.

 2. Стойността 5,9 се закръглява до 6.

 3. Операцията 16 MOD 6 връща 4, което е остатъкът от делението на 16 на 6.

note

Имайте предвид, че операцията MOD на BASIC и функцията MOD на Calc се държат различно. В Calc и двата операнда може да са дробни стойности и те не се закръгляват преди делението, така че полученият остатък може да е дробна стойност.


Синтаксис:


Result = Expression1 Mod Expression2

Резултат:

Integer

Параметри:

Result: числова променлива, която съдържа резултата от операцията MOD.

Expression1, Expression2: числови изрази, за които искате да се изчисли остатъкът от делението на Expression1 на Expression2.

Пример:


Sub ExampleMod
  Dim a As Double, b as Double
  a = 10 : b = 4
  Print a Mod b 'Връща 2
  a = 18 : b = 3.2
  Print a Mod b 'Връща 0
  a = 16.4 : b = 5.9
  Print a Mod b 'Връща 4
End Sub

Моля, подкрепете ни!