Операция Or

Изчислява дизюнкцията (логическо „ИЛИ“) на два израза.

Синтаксис:


Result = Expression1 Or Expression2

Параметри:

Result: числова променлива, в която да се запази резултатът от дизюнкцията.

Expression1, Expression2: изразите, чиито стойности искате да комбинирате чрез дизюнкция.

Дизюнкцията на два булеви израза има стойност True, ако поне един от тях има стойност True.

При побитовата дизюнкция всеки бит от резултата е единица ако поне един от съответните му битове в двете стойности е единица.

Пример:


Sub ExampleOr
Dim vA As Variant, vB As Variant, vC As Variant, vD As Variant
Dim vOut As Variant
  vA = 10: vB = 8: vC = 6: vD = Null
  vOut = vA > vB Or vB > vC ' -1
  vOut = vB > vA Or vB > vC ' -1
  vOut = vA > vB Or vB > vD ' -1
  vOut = (vB > vD Or vB > vA) ' 0
  vOut = vB Or vA ' 10
End Sub

Моля, подкрепете ни!