Операция Not

Обръща стойността на израз, като инвертира стойностите на битовете.

Синтаксис:


Result = Not Expression

Параметри:

Result: числова променлива, в която да се запази резултатът от отрицанието.

Expression: израз, чиято стойност искате да обърнете.

При отрицание на булева стойност стойността True се превръща във False и обратно.

При отрицание бит по бит се обръща всеки отделен бит.

Пример:


Sub ExampleNot
Dim vA As Variant, vB As Variant, vC As Variant, vD As Variant
Dim vOut As Variant
    vA = 10: vB = 8: vC = 6: vD = Null
    vOut = Not vA ' връща -11
    vOut = Not(vC > vD) ' връща -1
    vOut = Not(vB > vA) ' връща -1
    vOut = Not(vA > vB) ' връща 0
End Sub

Моля, подкрепете ни!