Операция Imp

Изчислява логическа импликация на две стойности.

Синтаксис:


Result = Expression1 Imp Expression2

Параметри:

Result: числова променлива, в която да се запази резултатът от импликацията.

Expression1, Expression2: изразите, чиито стойности искате да комбинирате чрез импликация.

Ако използвате оператора Imp с булеви изрази, резултатът е False само ако първият израз има стойност True, а вторият – False.

Ако използвате операцията Imp бит по бит, битовете в резултата се нулират само ако съответният им бит е единица в първата стойност и нула във втората.

Пример:


Sub ExampleImp
Dim A As Variant, B As Variant, C As Variant, D As Variant
Dim vOut As Variant
  A = 10: B = 8: C = 6: D = Null
  vOut = A > B Imp B > C ' връща -1
  vOut = B > A Imp B > C ' връща -1
  vOut = A > B Imp B > D ' връща 0
  vOut = (B > D Imp B > A) ' връща -1
  vOut = B Imp A ' връща -1
End Sub

Моля, подкрепете ни!