Операция Eqv

Изчислява логическата еквивалентност на два израза.

Синтаксис:


Result = Expression1 Eqv Expression2

Параметри:

Result: числова променлива, в която да се запази резултатът от сравняването.

Expression1, Expression2: изразите, чиито стойности искате да сравните.

При проверка за еквивалентност между булеви изрази, резултатът е True, ако и двата израза са със стойност True или и двата са със стойност False.

При сравняване бит по бит операцията Eqv установява в единица даден бит от резултата само ако съответните битове в аргументите са едновременно 1 или едновременно 0.

Пример:


Sub ExampleEqv
Dim A As Variant, B As Variant, C As Variant, D As Variantsee #i38265
Dim vOut As Variant
  A = 10: B = 8: C = 6: D = Null
  vOut = A > B Eqv B > C ' връща -1
  vOut = B > A Eqv B > C ' връща 0
  vOut = A > B Eqv B > D ' връща 0
  vOut = (B > D Eqv B > A) ' връща -1
  vOut = B Eqv A ' връща -3
End Sub

Моля, подкрепете ни!