Функция Err

Връща кода на грешката, възникнала по време на изпълнение на програмата.

Синтаксис:


Err

Връщана стойност:

Integer

Параметри:

Функцията Err се използва в подпрограмите за обработка на грешки, за да се определи грешката и действието за коригирането й.

Пример:


Sub ExampleError
On Error Goto ErrorHandler ' Настройка на обработката на грешки
Dim iVar as Integer
Dim sVar As String
REM Грешка заради несъществуващ файл
    iVar = Freefile
    Open "\file9879.txt" for Input as #iVar
    Line Input #iVar, sVar
    Close #iVar
Exit Sub
ErrorHandler:
    MsgBox "Грешка " & Err & ": " & Error$ + Chr(13) + "Ред: " + Erl + Chr(13) + Now, 16, "Възникна грешка"
End Sub

Моля, подкрепете ни!