Функция Erl

Връща номера на реда, на който е възникнала грешка по време на изпълнение на програмата.

Синтаксис:


Erl

Връщана стойност:

Integer

Параметри:

Икона Бележка

Функцията Erl връща само номер на ред, не и етикет на ред.


Пример:


Sub ExampleError
On Error Goto ErrorHandler ' Настройка на обработката на грешки
Dim iVar As Integer
Dim sVar As String
' Грешка заради несъществуващ файл
  iVar = Freefile
  Open "\file9879.txt" For Input As #iVar
  Line Input #iVar, sVar
  Close #iVar
  Exit Sub
ErrorHandler:
  MsgBox "Грешка " & Err & ": " & Error$ + Chr(13) + "Ред: " + Erl + Chr(13) + Now, 16, "Възникна грешка"
End Sub

Моля, подкрепете ни!