Функции за обработка на грешки

Чрез следващите оператори и функции можете да задавате как LibreOffice Basic да реагира на грешки по време на изпълнение.

LibreOffice Basic предлага няколко начина да се предотврати прекратяването на програма при възникване на грешка.

Функция CVErr

Преобразува низ или число към стойност от типa вариант, подтип „Error“.

Функция Erl

Връща номера на реда, на който е възникнала грешка по време на изпълнение на програмата.

Функция Err

Връща кода на грешката, възникнала по време на изпълнение на програмата.

Обект Err [VBA]

Обектът Err служи за генериране и обработка на грешки по време на изпълнение.

Функция IsError

Проверява дали променливата съдържа стойност за грешка.

Функция Error

Връща съобщението за грешка, съответстващо на определена стойност, или поражда даден контекст на грешка.

Оператор On Error GoTo ... Resume

Служи за задаване на подпрограма за обработка на грешки и продължаване на изпълнението на програмата.

Оператор Resume

Нулира информацията за грешка и указва какво да се изпълни по-нататък.

ScriptForge.Exception service

The Exception service is a collection of methods to assist in code debugging in Basic and Python scripts and in error handling in Basic scripts.

In Basic scripts, when a run-time error occurs, the methods and properties of the Exception service help identify the error context and allow to handle it.

Моля, подкрепете ни!