Функция TimeValue

Изчислява серийна стойност за час по зададени като низове час, минута и секунда. Стойността представя часа като едно единствено число. Тя може да се използва за изчисляване на разлики между часове.

Синтаксис:


TimeValue (Text As String)

Връщана стойност:

Дата

Параметри:

Text: низов израз, съдържащ часа във формат „ЧЧ:ММ:СС“.

С функцията TimeValue можете да преобразувате произволен точен час в числова стойност, за да изчислявате разлики между моменти във времето.

Функцията TimeValue връща стойност от типа Variant с VarType 7 (Date) и съхранява вътрешно стойността като число с двойна точност между 0 и 0,9999999999.

За разлика от функциите DateSerial и DateValue, при които серийните стойности за дати съответстват на относителен резултат в дни спрямо фиксирана дата, с резултатите от функцията TimeValue можете да извършвате изчисления, но не можете да ги преобразувате обратно.

При фукцията TimeSerial можете да подадете отделните параметри (час, минута и секунда) като отделни числови изрази. При TimeValue можете да подадете параметър низ, съдържащ желания час.

Кодове за грешка:

5 Невалидно извикване на процедура

13 Несъответствие на типовете

Пример:


Sub ExampleTimerValue
Dim daDT As Date
Dim a1, b1, c1, a2, b2, c2 As String
  a1 = "начален час"
  b1 = "краен час"
  c1 = "общо време"
  a2 = "8:34"
  b2 = "18:12"
  daDT = TimeValue(b2) - TimeValue(a2)
  c2 = a1 & ": " & a2 & chr(13)
  c2 = c2 & b1 & ": " & b2 & chr(13)
  c2 = c2 & c1 & ": " & trim(Str(Hour(daDT))) & ":" & trim(Str(Minute(daDT))) & ":" & trim(Str(Second(daDT)))
  MsgBox c2
End Sub

Моля, подкрепете ни!