Функция Hour

Връща само часа от стойност за точен час, генерирана от функцията TimeSerial или TimeValue.

Синтаксис:


Hour (Number)

Връщана стойност:

Integer

Параметри:

Number: числов израз – серийна стойност за час, въз основа на която се изчислява стойността на часовете.

Тази функция е противоположна на TimeSerial. Тя връща целочислена стойност, представяща само часовете от стойност за час, генерирана от функцията TimeSerial илиTimeValue. Например изразът

Print Hour(TimeSerial(12,30,41))

връща стойността 12.

Кодове за грешка:

5 Невалидно извикване на процедура

Пример:


     Sub ExampleHour
     Print "Текущият час е " & Hour(Now)
     End Sub
   

Моля, подкрепете ни!