Функция DateDiff

Връща броя периоди от дати или часове между две зададени стойности – дати.

Синтаксис:


DateDiff (interval As String, date1 As Date, date2 As Date [, firstDayOfWeek As Integer [, firstWeekOfYear As Integer]]) As Double

Връщана стойност:

Число.

Параметри:

interval – низова стойност от долната таблица, задаваща периода от дати или часове.

interval (низова стойност)

Обяснение

yyyy

Година

q

Тримесечие

m

Месец

y

Ден от годината

w

Ден от седмицата

ww

Седмица от годината

d

Ден

h

Час

n

Минута

s

Секунда


date1, date2 – двете дати, чиито стойности ще се сравняват.

Литералите за дати позволяват задаване на еднозначни променливи за дати, независими от текущия език. Литералите са оградени със знак диез #. Възможните формати са:

firstdayofweek: незадължителен параметър, който задава началния ден на седмицата.

Стойност на firstdayofweek

Обяснение

0

Използване на системните настройки

1

Неделя (по подразбиране)

2

Понеделник

3

Вторник

4

Сряда

5

Четвъртък

6

Петък

7

Събота


firstweekofyear: незадължителен параметър, който задава началната седмица на годината.

Стойност на firstweekofyear

Обяснение

0

Използване на системните настройки

1

Седмица 1 е седмицата, съдъжаща 1 януари (по подразбиране).

2

Седмица 1 е първата седмица, съдържаща четири или повече дни от съответната година.

3

Седмица 1 е първата седмица, съдържаща само дни от новата година.


Пример:


Sub example_datediff
    MsgBox DateDiff("d", #1/1/2005#, #2005-12-31#)
End Sub

Моля, подкрепете ни!