Функция DateAdd

Добавя период към дадена дата определен брой пъти и връща получената дата.

Синтаксис:


DateAdd (Add, Count, Date)

Връщана стойност:

Стойност от тип Variant, съдържаща дата.

Параметри:

Add: низова стойност от долната таблица, задаваща периода.

Add (стойност – низ)

Обяснение

yyyy

Година

q

Тримесечие

m

Месец

y

Ден от годината

w

Ден от седмицата

ww

Седмица от годината

d

Ден

h

Час

n

Минута

s

Секунда


Count: числов израз, указващ колко пъти да бъде добавен (Count > 0) или изваден (Count < 0) периодът от параметъра Add.

Date: дата или име на променлива от тип Variant, съдържаща дата. Стойността от Add ще бъде добавена Count на брой пъти към тази стойност.

Пример:


Sub example_dateadd
    MsgBox DateAdd("m", 1, "1/31/2004") &" - "& DateAdd("m", 1, "1/31/2005")
End Sub

Моля, подкрепете ни!